Przejdź do głównej treści Przejdź do wyszukiwarki

Regulamin nauczania zdalnego

Czcionka:

Regulamin nauczania zdalnego

w Szkole Podstawowej im. Rotmistrza Witolda Pileckiego

w Kierzu Niedźwiedzim

 

 

1.Koordynatorem nauczania zdalnego w szkole jest dyrektor szkoły.

 

 1. Podczas kształcenia na odległość dopuszcza się wprowadzenie zmian w rozkładach materiałów z poszczególnych przedmiotów.  

 

 1. Każdy uczeń zobowiązany jest mieć dostęp do sprzętu umożliwiającego zdalne nauczanie. Braki w sprzęcie należy zgłosić do wychowawcy klasy. Jeśli uczeń nie ma możliwości otrzymywania materiałów edukacyjnych, jego opiekun prawny informuje o tym wychowawcę, który wraz z Dyrektorem Szkoły ustala sposób przekazywania uczniowi materiałów.  

 

 1. Dla tych uczniów, którzy ze względu  na rodzaj niepełnosprawności lub brak możliwości realizowania zajęć z wykorzystanie metod  i technik kształcenia będą zorganizowane zajęcia w szkole. 

 

 1. Zajęcia są realizowane zgodnie z obowiązującym w szkole planem lekcji. Głównym narzędziem pracy jest platforma Office 365.(Dopuszczalne są również –ZOOM, Messenger).

 

 1. Zajęcia z danego przedmiotu mogą być prowadzone w formie lekcji online lub w formie zdalnej:  

 

 • Lekcja online – rozmowa głosowa i video nauczyciela z uczniami wyłącznie w czasie rzeczywistym, zgodnym z planem lekcji. Podczas takich lekcji nauczyciel sprawdza obecność i odnotowuje ją w dzienniku elektronicznym. Nieobecności na takich lekcjach należy usprawiedliwiać zgodnie z przyjętymi w szkole zasadami. Czas trwania lekcji online wynosi maksymalnie 30 min. Pozostałe 15 minut przeznaczone jest na indywidualne konsultacje z uczniami. 
 • Lekcja zdalna – nauczyciel łączy się na parę minut  z uczniami na początku lekcji, sprawdza obecność, omawia zadania, przesyła uczniom instrukcje do zadań  
  w podręczniku, ćwiczeniówkach  lub innych źródłach; np. kartach pracy lub materiałach własnych, linki do filmów edukacyjnych itp. Kilka minut przed zakończeniem łączy się ponownie i sprawdza wykonanie przez uczniów pracy.  

 

 1. Uczniowie powinni aktywnie uczestniczyć w lekcjach online i reagować na polecenia nauczyciela. Brak pożądanej aktywności może wpłynąć negatywnie na ocenę z danego przedmiotu. 

 

 1. Obowiązkiem każdego ucznia jest stosowanie się do instrukcji podanych przez nauczyciela, dotyczących danej lekcji oraz przestrzeganie wyznaczonych terminów nadsyłania prac.  

 

 1. Praca zdalna ucznia powinna być samodzielna.  

 

 1. Jeśli uczeń nie może przesłać zadania na skutek sytuacji losowych, uczeń/rodzic powinien poinformować o tym fakcie nauczyciela danego przedmiotu. W innym wypadku za brak zadania uczeń może otrzymać ocenę niedostateczną.  

 

 1. Nauczyciel może ustalić dodatkowy termin komunikowania się z uczniami; nie może on kolidować z innymi lekcjami. Zarówno uczeń, jak i nauczyciel mogą umieszczać posty o dowolnej porze, ale ich czytanie i odpowiadanie na nie w tym samym momencie nie jest wymagane.  

 

 1. Jeśli w ciągu tygodnia uczeń nie odczyta wiadomości i nie będzie uczestniczył w zajęciach z danego przedmiotu, nauczyciel jest zobowiązany powiadomić o tym fakcie wychowawcę.  

 

 1. Ocenianie odbywa się zgodnie z zasadami określonymi w Statucie Szkoły oraz przedmiotowych zasadach oceniania.  

 

 1. Rodzice wspierają dzieci w nauce tak, aby wysiłki szkoły skierowane na osiągnięcie celów nauczania i wychowania w kształceniu na odległość przyniosły zamierzone efekty oraz na bieżąco informują wychowawcę o sprawach mogących mieć wpływ na naukę zdalną dziecka.  

 

 1. W sprawach nieuwzględnionych w niniejszym regulaminie obowiązują zasady ujęte w: Statucie Szkoły, Przedmiotowych Zasadach Oceniania i przepisach zewnętrznych. 

 

 

                                                                                                                          Dyrektor Szkoły Podstawowej                                    im. Rotmistrza Witolda Pileckiego                                                                                                            Jacek Banaszczyk

 

...

Pogoda

Zegar

Kalendarium

Czerwiec 2021
Pon Wt Śr Czw Pt Sb Nie
31 1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 1 2 3 4

Imieniny